กฎสำนัก 5 ประการ

คำสอนการฝึกฝน แห่งวิถีคาราเต้: โดโจ คุง

การตีความของคำสอน หรือ กฎสำนักนั้นต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝนจิตใจ ในระดับหนึ่ง จากผู้ฝึกสอนในระดับอาจารย์ การถ่ายทอด ปรัชญา คาราเต้ ในระดับสูงนั้นต้องเรียนรู้จาก ท่านอาจารย์ ที่มีความเข้าใจในทักษะคาราเต้ วิถีแห่งเซนและวิถีแห่งการต่อสู้ อย่างถ่องแท้ การเรียนรู้คาราเต้ โดยปราศจากการชี้แนะของท่านอาจารย์ ไม่อาจทำให้ประสบความสำเร็จในวิถีแห่งคาราเต้ได้

 

 

Share

一、人格完成に努むること
hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto
หนึ่ง...มุ่งค้นหาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
(Seek perfection of character)
一、誠の道を守ること
hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto
หนึ่ง...รักษาสัจจะ
(Be faithful)
一、努力の精神を養うこと
hitotsu, doryoku no seishin wo yashinau koto
หนึ่ง...พากเพียรบากบั่น
(Endeavor)
一、礼儀を重んずること
hitotsu, reigi wo omonzuru koto
หนึ่ง...เคารพผู้อื่น
(Respect others)
一、血気の勇を戒むること
hitotsu, kekki no yū wo imashimuru koto
หนึ่ง...งดเว้นพฤติกรรมที่รุนแรง
(Refrain from violent behavior)
** กฎสำนัก ทุกข้อ จะขึ้นต้นด้วย หนึ่ง เสมอ ไม่มีลำดับของกฎ ทุกข้อ ต้องยึดปฎิบัติ เป็นลำดับที่ หนึ่งเสมอ **
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply