• " โอมูระ โดโจ "

  "โอมูระ โดโจ" สถานที่สอนของสมาคมฯ เปิดสอนคาราเต้สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดย ลูกศิษย์ ของ เซนเซ ฟุจิคิโยะ โอมูระ (8 dan - JKA สมาคมคาราเต้แห่งประเทศญี่ปุ่น ) โทร อาจารย์สุกัญญา 091-636-6559 Read More
 • คาราเต้-โด ?

  วิถีแห่งคาราเต้เป็นเทคนิคการใช้มือเปล่าที่ได้จากการฝึก จนสามารถดึงพลังจากส่วนต่างๆของร่างกายมาใช้ ... รูปแบบการฝึก จากท่าพื้นฐานสามารถฝึกและพัฒนาไปสู่ระดับสูง ขนาดมีกำลังบังคับศัตรูประหนึ่งมีอาวุธ Read More
 • เซนเซ ฟุจิคิโยะ โอมูระ

  นอกเหนือจากบทความ ที่เกี่ยวกับ ประวัติและความหมายของคาราเต้-โดแล้ว สำหรับความคิดเห็นของท่านอาจารย์โอมูระ ...คาราเต้-โด คือ " หนทางในการเข้าถึงตัวตนของเราเอง " Read More
 • 1
 • 2
 • 3

มาตรฐานการสอบเลื่อนสาย

 Need more training if you not pass the examination , and will try to next the examination.

Share

Rank
(Dan/Kyu)

Check Point

Descriptions

Remark

 Kyu-9
Kihon
 • Chudan Jun-zuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Jodan Age-uke (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Chudan Soto-uke (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Mae-geri (Zenkutsu-dachi) >>>>>

White

        

Kumite

-

Kata

-

 Kyu-8

Kihon

 • Chudan Jun-zuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Jodan Age-uke (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Chudan Soto-uke (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Shuto-uke (Kokutsu-dachi) >>>>>
 • Mae-geri (Zenkutsu-dachi) >>>>>

White

        

Kumite

  Gohon Kumite (5 steps)
 • Jodan Oizuki (Zenkutsu-dachi) 
 • Chudan Oizuki (Zenkutsu-dachi) 

Kata

  Heian Shodan

 

* Examiners look predominantly for correct basic form

 Kyu-7

Kihon

 • Chudan Jun-zuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Jodan Age-uke (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Chudan Soto-uke (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Chudan Uchi-uke (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Shuto-uke (Kokutsu-dachi) >>>>>
 • Mae-geri (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Yoko geri Ke-age (Kiba-dachi) >>>>>(R/L)

Yellow

        

Kumite

  Gohon Kumite (5 steps)
 • Jodan Oizuki (Zenkutsu-dachi)
 • Chudan Oizuki (Zenkutsu-dachi)

Kata

  Heian Nidan

 Kyu-6

Kihon

 • Chudan Jun-zuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Jodan Age-uke + Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Chudan Soto-uke + Chudan Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Chudan Uchi-uke (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Shuto-uke (Kokutsu-dachi) >>>>>
 • Mae-geri (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Yoko geri Ke-age (Kiba-dachi) >>>>>(R/L)
 • Yoko geri Ke-komi (Kiba-dachi) >>>>>(R/L)

Yellow

         

Kumite

  Kihon Ippon Kumite (1 steps)
 • Jodan Oizuki (Zenkutsu-dachi) <R/L>
 • Chudan Oizuki (Zenkutsu-dachi) <R/L>
Kata Heian Sandan
 

 * Examiners look for correct pivoting of the hips during renzoku-waza, and clear grasp of the hand techniques

 Kyu-5

Kihon

 • Chudan Jun-zuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Jodan Age-uke + Chudan Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Chudan Soto-uke + Chudan Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Chudan Uchi-uke + Chudan Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Shuto-uke (Kokutsu-dachi) >>>>>
 • Mae-geri (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Mawashi-geri (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Yoko geri Ke-age (Kiba-dachi) >>>>>(R/L)
 • Yoko geri Ke-komi (Kiba-dachi) >>>>>(R/L)

Green

       

Kumite

  Kihon Ippon Kumite (1 steps)
 • Jodan Oizuki (Zenkutsu-dachi) <R/L>
 • Chudan Oizuki (Zenkutsu-dachi) <R/L>
 • Mae-geri (Zenkutsu-dachi) <R/L>

Kata

  Heian Yondan

 Kyu-4

Kihon

 • Chudan Jun-zuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Jodan Age-uke + Chudan Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Chudan Soto-uke + Chudan Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Chudan Uchi-uke + Chudan Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Shuto-uke (Kokutsu-dachi) + Nukite (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Mae-geri (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Mawashi-geri (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Yoko geri Ke-age (Kiba-dachi) >>>>>(R/L)
 • Yoko geri Ke-komi (Kiba-dachi) >>>>>(R/L)

Violet

        

Kumite

  Kihon Ippon Kumite (1 steps)
 • Jodan Oizuki (Zenkutsu-dachi) <R/L>
 • Chudan Oizuki (Zenkutsu-dachi) <R/L>
 • Mae-geri (Zenkutsu-dachi) <R/L>

Kata

  Heian Godan

 

* Examiners are looking for appropriate degree of strength and sharpness of execution in each technique ( Kihon , Kumite , Kata )

Kyu - 3

Kihon

 • Chudan Jun-zuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Sambon Renzuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Jodan Age-uke + Chudan Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Chudan Soto-uke (Zenkutsu-dachi) + Yoko Empi (Kiba-dachi)  >>>>>
 • Chudan Uchi-uke + Chudan Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Shuto-uke (Kokutsu-dachi) + Nukite (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Mae-geri (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Mawashi-geri (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Yoko geri Ke-age (Kiba-dachi) >>>>>(R/L)
 • Yoko geri Ke-komi (Kiba-dachi) >>>>>(R/L)

Brown

       

Kumite

  Kihon Ippon Kumite (1 steps)
 • Jodan Oizuki (Zenkutsu-dachi) <R/L>
 • Chudan Oizuki (Zenkutsu-dachi) <R/L>
 • Mae-geri (Zenkutsu-dachi) <R/L>
 • Yoko-geri Ke-komi (Zenkutsu-dachi) <R/L>

Kata

  Tekki Shodan

 Kyu-2

Kihon

 • Chudan Jun-zuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Sambon Renzuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Jodan Age-uke + Chudan Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Chudan Soto-uke (Zenkutsu-dachi) + Yoko Empi (Kiba-dachi)  >>>>>
 • Chudan Uchi-uke + Chudan Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Shuto-uke (Kokutsu-dachi) + Nukite (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Mae-geri (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Mawashi-geri (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Yoko geri Ke-age (Kiba-dachi) >>>>>(R/L)
 • Yoko geri Ke-komi (Kiba-dachi) >>>>>(R/L)

Brown

       

Kumite

  Jiyu Ippon Kumite (1 steps - one way)
 • Jodan Oizuki (Zenkutsu-dachi)
 • Chudan Oizuki (Zenkutsu-dachi)
 • Mae-geri (Zenkutsu-dachi)
 • Yoko-geri Ke-komi (Zenkutsu-dachi)

Kata

Sentei Kata ( choose any of these )
 • Bassaidai
 • Kankudai
 • Jion
 • Empi

Kyu - 1

Kihon

 • Chudan Jun-zuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Sambon Renzuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Jodan Age-uke + Chudan Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Chudan Soto-uke (Zenkutsu-dachi) + Yoko Empi + Yoko Urakan (Kiba-dachi)  >>>>>
 • Chudan Uchi-uke + Chudan Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Shuto-uke (Kokutsu-dachi) + Nukite (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Rengeri (Mae-geri -Chudan-Jodan) (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Mawashi-geri (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Yoko geri Ke-age (Kiba-dachi) >>>>>(R/L)
 • Yoko geri Ke-komi (Kiba-dachi) >>>>>(R/L)

Brown

       

Kumite

  Jiyu Ippon Kumite (1 steps - one way)
 • Jodan Oizuki (Zenkutsu-dachi)
 • Chudan Oizuki (Zenkutsu-dachi)
 • Mae-geri (Zenkutsu-dachi)
 • Mawashi-geri (Zenkutsu-dachi)
 • Yoko-geri Ke-komi (Zenkutsu-dachi)

Kata

Sentei Kata ( choose any of these )
 • Bassaidai
 • Kankudai
 • Jion
 • Empi
  * Examiners look for ease and naturalness of execution, for speedy and powerful kime, and for smooth ,
instantaneous, dynamic elasticity of delivery .

Dan - 1

Kihon

 • Sambon Renzuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Jodan Age-uke + Chudan Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Chudan Soto-uke (Zenkutsu-dachi) + Yoko Empi + Yoko Urakan (Kiba-dachi)  >>>>>
 • Chudan Uchi-uke + Jodan Kizami-zuki + Chudan Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) <<<<<
 • Shuto-uke (Kokutsu-dachi) + Nukite (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Mae-geri (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Rengeri (Mae-geri -Chudan-Jodan) (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Rengeri (Kiba-dachi Yoko-geri Keake + (change yours leg) Ke-komi >>>>>
 • Yoko-geri Ke-komi (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Mawashi-geri (Zenkutsu-dachi) >>>>>

Black

         

Kumite

  Jiyu Kumite ( tournament style)

Kata

Sentei Kata ( choose any of these )
 • Bassaidai
 • Kankudai
 • Jion
 • Empi
 

* Examiners test for basic understanding and functional ability in the foundational techniques of karate.

Dan - 2

Kihon

  Start from Kamae
 • Kizami-zuki + Sambon Renzuki >>>>>
 • Mae-geri + Jun-zuki>>>>>
 • Rengeri (Kiba-dachi Yoko-geri Keake + (change yours leg) Ke-komi >>>>>
 • Zenkutsu-dachi Age-uke <<<<< Mawashi-geri + Yoko Urakan + Chudan Jun-zuki>>>>>
 • Zenkutsu-dachi Yoko-geri Ke-komi + Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Zenkutsu-dachi Mawashi-geri + Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi) >>>>>
 • Zenkutsu-dachi Mae-geri + Yoko-geri Ke-komi + Uchiro-geri (On stand - No step (R/L))

Black

         

Kumite

  Jiyu Kumite (free style)

Kata

  Favorite Kata
 

* Examiners test for understanding and proficiency in the foundational techniques of karate.

 

Review !

 
Omura Sensei

บทสัมภาษณ์ อาจารย์โอมูระ

หลังจากการฝึกฝนคาราเต้ เราจะเริ่มเรียนรู้ถึง สิ่งที่ดีและไม่ดี ในการพัฒนาคาราเต้ของตัวเราเอง การฝึกฝนอย่างหนัก และประสบการณ์ ในการแข่งขัน ทำให้เรารู้ว่า ร่างกายและจิตใจ สามารถตอบสนองกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อที่จะหา ทางออกที่ดีที่สุด ...และในที่สุด เราสามารถประยุกต์ใช้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ เหล่านี้ ในชีวิตประจำวัน

อ่านต่อ

นายกสมาคม !

 • Chutinant Bhirombhakdi

อาจารย์ ฟุจิคิโยะ โอมูระ

ปรัชญา คาราเต้

 • กฎสำนัก 5 ประการ +

  คำสอนการฝึกฝน แห่งวิถีคาราเต้: โดโจ คุง การตีความของคำสอน หรือ กฎสำนักนั้นต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝนจิตใจ ในระดับหนึ่ง จากผู้ฝึกสอนในระดับอาจารย์ การถ่ายทอด Read More
 • ประวัติคาราเต้-โด +

  ศึกษาประวัติความเป็นมา และ พัฒนาการของ คาราเต้-โด ประมาณศตวรรษที่14 พระโพธิธรรม(ดารูมะ) ผู้ก่อตั้งพุทธศาสนานิกายเซน เดินทางจากทางทิศตะวันตก ของประเทศอินเดีย ฝ่าแนวเขาหิมาลัย Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply